Przyroda

Podbabiogórze to region bardzo bogaty i zróżnicowany przyrodniczo. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że obszar powiatu suskiego cechuje się znacznym urozmaiceniem rzeźby terenu. Dna dolin rzecznych w północnej części regionu leżą na wysokości ok. 300 m n.p.m., podczas gdy najwyższy punkt powiatu, szczyt Babiej Góry, sięga 1725 m n.p.m. Naturalne bogactwo Podbabiogórza stanowią lasy, które zajmują niemal połowę powierzchni powiatu i w znacznej mierze decydują o jego bioróżnorodności.

 

OBSZARY CHRONIONE na terenie powiatu suskiego


bpn-logoBabiogórski Park Narodowy

34-223 Zawoja 1403

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail: park@bgpn.pl

www.bgpn.pl

W celu ochrony jej unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych na południowych krańcach obecnego powiatu suskiego został utworzony w 1954 r. Babiogórski Park Narodowy, w 1976 r. włączony do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO. BgPN zajmuje obecnie obszar o powierzchni 3393,34 ha, z czego zdecydowana większość leży na terenie powiatu suskiego (pozostała – nowotarskiego). Blisko 1/3 parku (1125,82 ha) zajmują obszary ochrony ścisłej. W granicach parku znajduje się najwyższa część masywu z doskonale, wręcz wzorcowo, uwidocznionym piętrowym układem roślinności. Występują tu – powyżej piętra pogórza: regiel dolny (700-1150 m), regiel górny (1150-1350 m) i piętro kosodrzewiny (1350-1650 m), a najwyższe, szczytowe partie masywu zajmuje piętro alpejskie, zwane także halnym (1650-1725 m), występujące w Polsce poza Tatrami i niewielkimi partiami Karkonoszy tylko tutaj.

Na niewielkim stosunkowo terenie Parku stwierdzono występowanie ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, ok. 300 gatunków mchów i wątrobowców, ponad 1300 gatunków grzybów i porostów. Liczba występujących tu gatunków wysokogórskich wynosi aż ponad 70, a takie rośliny jak okrzyn jeleni (będący symbolem BgPN) i rogownica alpejska można spotkać w Polsce jedynie na Babiej Górze. Bardzo bogaty jest także świat zwierzęcy – pojawiają się tu m.in. niedźwiedzie i wilki, a stałym mieszkańcem masywu „Królowej Beskidów” jest ryś.


Rezerwaty przyrody na Policy

W powiecie suskim znajdują się dwa, graniczące ze sobą, rezerwaty przyrody, położone w najwyższych partiach masywu Policy (1369 m n.p.m.). Są to:

„Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza” (utworzony w 1972 r., o powierzchni 58,70 ha, na północ od szczytu, na terenie gminy Zawoja)

oraz

rezerwat „Na Policy” (utworzony w 1998 r., o powierzchni 13,21 ha, na południe od szczytu, na terenie gminy Bystra-Sidzina).

Są to rezerwaty leśne, chroniące naturalny górnoreglowy bór świerkowy wraz z ostoją chronionych gatunków zwierząt.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Północno-zachodnia część powiatu suskiego (szczytowe partie pasma Leskowca i Łamanej Skały wraz z ich południowymi i południowo-wschodnimi stokami na terenie gmin: Stryszawa i Zembrzyce) wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, utworzonego w 1998 r. celem ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tej grupy górskiej.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Południowo-wschodnie tereny powiatu suskiego, obejmujące swoim zasięgiem południowo-wschodnie fragmenty pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim, południową i wschodnią część pasma Policy w Beskidzie Żywieckim oraz wzgórza na południe od Jordanowa i obszary sięgające po grzbiet Pasma Podhalańskiego (teren gminy Bystra-Sidzina, gminy wiejskiej Jordanów oraz fragmentów gmin: Maków Podhalański i Zawoja), stanowią część rozległego Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w skład którego wchodzą niezwykle atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Podhala, Orawy, Pienin, Gorców i Beskidów: Niskiego, Sądeckiego, Wyspowego, Żywieckiego i Makowskiego.

Natura 2000

Na terenie powiatu suskiego znajdują się także obszary należące do międzynarodowej, europejskiej sieci „Natura 2000”. Są to: dwa obszary specjalnej ochrony ptaków: Babia Góra i Pasmo Policy oraz trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Babia Góra, Na Policy i Beskid Mały.

Ponadto w powiecie suskim znajduje się 58 obiektów (pojedynczych i zespołów), posiadających status pomników przyrody. Wiele uroku posiadają także wartkie, górskie potoki, na których niejednokrotnie tworzą się malownicze kaskady i wodospady. Najciekawszym z nich i zarazem największym na terenie powiatu (a także jednym z większych w Beskidach) jest wodospad na Mosornym Potoku w Zawoi. Mniejszy, lecz również ciekawy, jest także wodospad na Upornym Potoku w Stryszawie Roztoki. Warto dodać, że w powicie suskim, na terenie wsi Skawica, znajduje się największa z przebadanych dotąd jaskiń Beskidu Żywieckiego – jaskinia Oblica, położona pod wzniesieniem Śmietarniak (768 m n.p.m.). Składa się ona z szeregu wąskich korytarzy o łącznej długości 436 m. Jaskinia nie jest udostępniona do zwiedzania.