Pamiatky

Kostol sv. Petra a Pavla

Lachowický kostol bol postavený v rokoch 1789-1791. Je to zrubová, orientovaná, jednoloďová stavba, k lodi je pristavená veža so šikmými stenami s cibuľovitým vrcholcom, s plošinou v hornej časti. Okolo kostola sa nachádzajú charakteristické palánky podopreté stĺpmi, otvorené do vonkajšej časti, z ktorých vidieť maľované zastavenia krížovej cesty z r. 1846. Presbytérium, loď, palánky, a ohrada s bráničkami okolo kostola sú pokryté rovnakým šindľom, čo dáva celej stavbe pekný súvislý vzhľad. Dovnútra kostola vedú dva vchody vo vykrojených portáloch, tzv. oslích  chrbtoch. Presbytérium je oddelené od lode dvojitým oblúkom. V hornej časti je krucifix na oblúkovitom nosníku, ktorý je podopretý bočnými stĺpmi zdobenými sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu.

Najzaujímavejšie prvky interiéru sú: barokový hlavný oltár z obrazom Madony s dieťaťom zo 17. stor. a štyri  bočné oltáre. Dva z nich, barokové oltáre Panny Márie a sv. Sebastiána, pochádzajú z 1. pol. 19. stor., zvyšné  dva – Ukrižovania Krista a sv. Anny Samotrzeć sú z neskoršieho obdobia. Steny kostola pokrýva polychrómia z maľbami zobrazujúcimi apoštolov z 19. stor. V kostole sa nachádzajú aj dve kamenné sväteničky a krstitelnica z konca 18. stor.,  drevená baroková kazateľnica, a chór postavený na stĺpoch s organom z r. 1836.

 Iné

Kostol Panny Márie Pomocnice v Krzeszowe bol postavený v rokoch 1901-1902.  Je to neogotická stavba z červených tehál, v jej interiéri sa nachádzajú predmety pochádzajúce z troch starších kostolov, ktoré stáli na tomto mieste, napr. obrazy a kríže. Treba zdôrazniť, že krzeszowská farnosť je, okrem mucharskej, najstaršia v Podbabiohorí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1355. O niečo skôr, v r. 1894, bol postavený z tehál v jozefínskom slohu, kostol sv. Anny v Stryszawe. Na území gminy sa nachádza niekoľko zaujímavých objektov malej sakrálnej architektúry. Patria k nim okrem iných: drevené loretánske zvoničky (Stryszawa Roztoki a Wsiórz) a prícestné kaplnky zo 17. a 19. stor. Zo svetských stavieb si pozornosť zaslúži  stryszawský kaštieľ, bývalá budova lesnej správy , postavená v 2. pol. 19. stor. V posledných rokoch bol kompletne zrekonštruovaný a v súčasnosti tu sídli kultúrne stredisko a Beskydské centrum drevenej hračky.