Pamiatky

Kostol v Tarnawe Dolnej

Farský kostol sv. Jana Kantyho bol postavený v rokoch 1872-1882. Jeho stavbu financoval vtedajší majiteľ obce Władysław Branicki a vysvätil ho v r. 1880 biskup Albin Dunajewski. Pôvodný drevený kostolík,  ktorý dal postaviť v r. 1840-1843  Jan Kanty Wielopolski stál na inom mieste. Dnešný neorománsky kostol bol veľakrát rekonštruovaný, najmä po zničení počas 2. sv. vojny. Je to murovaná stavba, s vežou vpredu, ktorú zdobí cibuľovitý vrcholec. Vnútri kostola sa nachádza milostivý obraz Panny Márie Premenenia a Uzdravenia a barokové bočné oltáre.

Kostol v Zembrzyciach

kościol 008Farnosť v Zembrzyciach bola oddelená od mucharskej farnosti a erigovaná v r. 1533. Vtedy už bol dva roky vysvätený prvý drevený kostol. Veriacim slúžil celé stáročia až do roku 1910. Nový kostol bol postavený v rokoch 1911-13, projektoval ho známy krakovský architekt Franciszek Mączyński. Kostol sv. Jána Krstiteľa je tehlová stavba s dvojspádovou strechov a masívnou vežou s guľovitým vrcholcom. Z pôvodného inventára sa  štyri ranobarokové oltáre zo zač. 18. stor., prenesené z pôvodného  zembrzyckého kostola, a v predsieni kríž z 1. pol. 16. stor. a obraz Milosrdnej Panny Márie, maľovaný na dreve. V strede hlavného oltára sa nachádza milostivý obraz Madony s dieťaťom, zvanej Pannou Máriou  Zembrzyckou, ktorého kult sa rozvíjal najmä v 17. a na zač. 18. stor.

Kaštieľ v Zembrzyciach

dworek
Kaštieľ v Zembrzyciach je typickým príkladom klasicistických poľských kaštieľov z 19. storočia. Jest to pozdĺžna budova, s obdĺžnikovým pôdorysom, murovaná, omietnutá, pokrytá štvorspádovou strechou s podkrovným oknom  a štvorstĺpovým portikom (stĺpovou predsieňou). Kaštieľ postavil v rokoch 1807-1810 vtedajší majiteľ obce Stanisław Leliwa–Ostrzeszowicz. Ešte pred sto rokmi fungovalo celé hospodárstvo patriace kaštieľu: remeselnícka dielňa tzv. oficína, hospodárske budovy, park, záhrada a rybník. Na začiatku tohto storočia sa kaštieľ už nevyužíval a chátral. V rokoch 2006-2011 ho kompletne zrekonštruovali pracovníci charity pri krakovskej arcidiecéze. Dnes tu sídli ergoterapeutické centrum.

Iné

Na území gminy sa zachovalo niekoľko zaujímavých objektov malej sakrálnej architektúry. Sú to napr.  v Śleszowiciach: domčeková kaplnka postavená v roku 1749  a kaplnka Madony s Ježiškom z toho istého roku. Na Przełęczi Śleszowickej stoja: murovaná kaplnka (r. 1847), so sochou Sedembolestnej Panny Márie postavená okolo r.1470  a stĺpová kaplnka s podobizňou sediaceho Krista  (1778 r.). Osobitnú pozornosť si zaslúži kaplnka so sochou Ježiša v centre Zembrzíc. Na podstavci zo zač. 18. stor., kde stojí socha Ježiša, predtým stála iná socha. Na tomto podstavci sú vyryté podobizne sv. Cyrila a Metoda.