Zabytki

Kościół w Tarnawie Dolnej

Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego został wzniesiony został w lach 1872-1882 z fundacji właściciela wsi – Władysława Branickiego i konsekrowany w 1880 r. przez biskupa Albina Dunajewskiego. Poprzedni drewniany kościółek, ufundowany przez Jana Kantego Wielopolskiego i zbudowany w latach 1840-1843 stał w innym miejscu. Obecna neoromańska świątynia, na przestrzeni lat wielokrotnie remontowana, m.in. po zniszczeniach w czasie II wojny światowej, jest budowlą murowaną, z frontową wieżą nakrytą cebulastym hełmem. We wnętrzu kościoła zwraca uwagę łaskami słynący obraz Matki Bożej Przemiany i Uzdrowienia oraz barokowe ołtarze boczne.

Kościół w Zembrzycach

kościol 008

Parafia w Zembrzycach została wydzielona z parafii mucharskiej i erygowana w 1533 r. Wtedy też miała miejsce konsekracja pierwszego kościoła drewnianego, wzniesionego tu dwa lata wcześniej. Służył on wiernym przez wiele stuleci, aż do 1910 r. Nowa świątynia została wzniesiona w latach 1911-13, zaprojektował ją znany krakowski architekt Franciszek Mączyński. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela jest budowlą ceglaną z dwuspadowym dachem i masywną wieżą zwieńczoną baniastym hełmem. W wyposażeniu wnętrza zachowały się cztery wczesnobarokowe ołtarze z pocz. XVIII w., przeniesione z dawnego kościoła zembrzyckiego, a w przedsionku – krzyż z 1. poł. XVI w. oraz obraz Matki Bożej Miłosiernej, malowany na desce. Centralne miejsce w ołtarzu głównym zajmuje łaskami słynący wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, zwany Matką Boską Zembrzycką, który szczególnym kultem cieszył się w XVII i na początku XVIII wieku.

dworekDwór w Zembrzycach
Dwór w Zembrzycach reprezentuje typ klasycystycznych dworków polskich z XIX wieku. Jest to budowla szerokofrontowa, wzniesiona na planie prostokąta, murowana, tynkowana, przykryta czterospadowym dachem z facjatą na piętrze i czterokolumnowym portykiem. Dwór wzniesiony został w latach 1807-1810 przez ówczesnego właściciela wsi Stanisława Leliwę–Ostrzeszowicza. Jeszcze sto lat temu funkcjonował cały kompleks dworski, w skład którego wchodziły: oficyny, budynki gospodarcze, park, ogród i staw rybny. Na początku tego wieku dwór nie był użytkowany. W latach 2006-2011 przeprowadzone zostały przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który pozyskał niszczejący obiekt, gruntowne prace remontowe. Obecnie mają tu swoją siedzibę Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Inne

Na terenie gminy zachowało się kilka ciekawych obiektów małej architektury sakralnej. Są to m.in. znajdujące się w Śleszowicach: kaplica domkowa wybudowana w 1749 r. i pochodząca z tego samego roku kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Na Przełęczy Śleszowickiej stoją: murowana kaplica (1847 r.), ze znajdującym się wewnątrz cennym posągiem Matki Bożej Bolesnej z około 1470 r. i kapliczka słupowa z Chrystusem Frasobliwym (1778 r.). Na osobną uwagę zasługuje stojąca w centrum Zembrzyc kapliczka z figurą Pana Jezusa, postawiona na postumencie, na którym stała wcześniej inna figura. Na postumencie tym, którego powstanie szacowane jest na początek XIII w., wykute są podobizny św. Cyryla i św. Metodego.